ประกาศ เกณฑ์การประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)

ดาวนโหลด

เอกสารประกอบการสมัคร
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน
ข้อเสนอวิสัยทัศน์
แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล