ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (๔ ก.พ. ๖๓)

ดาวนโหลด

- ประกาศ อกพ การประเมินบุคคล ชก ชพ
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ ๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เอกสารแนบ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
เอกสารแนบ ๓ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสารแนบ ๔ ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
หนังสือยอมรับเงื่อนไข
แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน โอน และบรรจุกลับ