ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2548

ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2549

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน และการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน และการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2549

- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561