แบบบรรยายลักษณะงาน สบ.

แบบบรรยายลักษณะงาน ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง

 
ตำแหน่งเลขที่ 19 ผู้อำนวยการส่วน ชพ