แบบบรรยายลักษณะงาน ส่วนกลาง

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
ตำแหน่งเลขที่ 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทว
ตำแหน่งเลขที่ 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช

กลุ่มตรวจภายในระดับกระทรวง
ตำแหน่งเลขที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชช
ตำแหน่งเลขที่ 8 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตำแหน่งเลขที่ 12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช
ตำแหน่งเลขที่ 13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต
ตำแหน่งเลขที่ 17 อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงวอชิงตัน     
ตำแหน่งเลขที่ 18 อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบรัสเซลล์        

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ตำแหน่งเลขที่ 23 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 23 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 48 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 48 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 67 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 67 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 228 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 228 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 229 เจ้าพนักงานธุรการ ชง
ตำแหน่งเลขที่ 229 เจ้าพนักงานธุรการ ปง