ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงานภายใต้ โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง)
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 งาน (วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดําเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ