ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง ใน อว. เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสู

ดาวนโหลด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน อว. เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูง ระดับสูง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)
- หนังสือรับรอง
แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมายแนวทางฯ
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง