การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.อว. (ด้าน ววน.)

 
info hipps 16 pic 3
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
ประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/HiPPS พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนให้
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล สป.อว. (ด้าน ววน.) ภายในวันศุกร์ที่ 
26 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาทำการ) 
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถทางภาษาที่ผ่านเกณฑ์แล้ว..เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
สำนักงาน ก.พ. :   https://www.ocsc.go.th/node/6022
ข้อมูลการสอบภาษาอักกฤษ :  http://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/news/external/583-2563
QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest