ประกาศปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563

ประกาศปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563

ด้วย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ หรือสมัครรับทุนฝึกอบรม ทั้งของไทยและทุนตามความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ทุนฝึกอบรมเพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) ทุนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist) รวมถึงการศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การคัดเลือกผู้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการบริหารบุคลากร อาทิ การมีปัจจัยพิเศษด้านภาษาอังกฤษสำหรับการกำหนดเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ การเลื่อนระดับ เป็นต้น

2. การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ภายใต้กำกับของรัฐ

เพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ที่ https://difa-tes.mfa.go.th/webContent/112

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest