เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแตงเครองแบบและการประดบเครองราชอสรยาภรณของขาราชการ2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็น เหรียญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายสำหรับแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี 4 ชนิด 

  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
  3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ส่วนราชการขอพระราชทาน ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ทำคุณงามความดีและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
  4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี ตามระยะเวลาดังนี้
    - เหรียญจักรพรรดิมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงาน ด้วยคุณงามความดี  ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  25  ปี
    - เหรียญจักรมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการทหาร และตำรวจ ประจำการ  ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

การแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้าที่ไม่มีเครื่องแบบ
การประดับเข็มพระราชทาน
เอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

QR-Code dieser Seite