แบบบรรยายลักษณะงาน สนย.

 

ตำแหน่งเลขที่ 115 ผู้อำนวยการสำนัก อ.สูง
ตำแหน่งเลขที่ 117 เจ้าพนักงานธุรการ ชง
ตำแหน่งเลขที่ 117 เจ้าพนักงานธุรการ ปง
ตำแหน่งเลขที่ 120 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 120 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 122 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 122 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 123 เจ้าพนักงานธุรการ ชง
ตำแหน่งเลขที่ 123 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 123 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 125 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 125 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 126 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 126 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 129 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 131 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 131 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 132 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 132 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 133 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 134 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 134 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 135 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 135 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 136 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 136 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 137 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 137 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 138 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช
ตำแหน่งเลขที่ 139 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 140 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 140 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 141 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 141 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 142 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 142 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 143 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 143 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 144 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 145 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 145 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 146 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 146 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 147 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 148 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 148 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 149 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 149 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 150 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 151 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 152 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 152 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 153 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 153 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 154 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 154 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 156 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 156 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 158 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
ตำแหน่งเลขที่ 158 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
ตำแหน่งเลขที่ 160 เจ้าพนักงานธุรการ ชง
ตำแหน่งเลขที่ 160 เจ้าพนักงานธุรการ ปง