แบบบรรยายลักษณะงาน ศท.

ตำแหน่งเลขที่ 95 ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ อ.สูง
ตำแหน่งเลขที่ 96 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 96 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 97 นักจัดการงานทั่วไป ชก
ตำแหน่งเลขที่ 97 นักจัดการงานทั่วไป ปก
ตำแหน่งเลขที่ 98 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 98 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 99 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 99 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 101 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 101 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 104 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 104 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 105 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 107 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ชง
ตำแหน่งเลขที่ 107 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปง
ตำแหน่งเลขที่ 109 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 110 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 110 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 111 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ
ตำแหน่งเลขที่ 112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก
ตำแหน่งเลขที่ 113 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 114 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก
ตำแหน่งเลขที่ 114 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก