images

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)

ดาวนโหลด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน อว. เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูง ระดับสูง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)
- หนังสือรับรอง
แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมายแนวทางฯ
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest