ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง อำนวยการสูง ใน วท. เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (น.ส.สวามิตรีฯ,น.ส.ดาวรินฯ)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.วท.

ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสุกัญญา ศรีไชโย,นายกำธร จุฑารัตนพันธ์)

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest