- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Download Button

ประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

01 ข้อมูลบุคคล ผอ สำนัก เลขที่ ๖๘

02 ข้อมูลบุคคล ผอ สำนัก เลขที่ ๒๔๕

03 เอกสารแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ

04 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

05 แบบรายงานรายบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

06 หนังสือรับรองและสมรรถนะ

 

Download Button

กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

01 ข้อมูลบุคคล หสร เลขที่ ๑

02 เอกสารแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ

03 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

04 แบบรายงานรายบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

05 หนังสือรับรองและสมรรถนะ

Download Button
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ประกาศ สป.อว. รับสมัครคัดเลือก ชพ
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
หนังสือยอมรับเงื่อนไข

ดาวนโหลด

- ประกาศ อกพ การประเมินบุคคล ชก ชพ
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ ๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เอกสารแนบ ๒ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
เอกสารแนบ ๓ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสารแนบ ๔ ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
หนังสือยอมรับเงื่อนไข
แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน โอน และบรรจุกลับ

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest