ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 งาน (วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดําเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง)
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 งาน (วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดําเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
(โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest