ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน อว. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน อว. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (แก้ไข)

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน อว. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

01 ข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือก ประเภทอำนวยการ ระดับสูง วศ.

02 ข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือก ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ปส.

03 แบบแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการ

04 ข้อเสนอวิสัยทัศน์

05 แบบรายงานบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

06 หนังสือรับรองความประพฤติ

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดาวนโหลด

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักงานรัฐมนตรี)
เอกสาร 1 แบบบรรยายลักษณะงาน
เอกสาร 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสาร 3 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เอกสาร 4 ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
เอกสาร 5 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสาร 6 ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสาร 7 แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
เอกสาร 8 หนังสือยอมรับเงื่อนไข

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest