ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการ วมว.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

************

 

ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

โครงการ วมว. ระยะที่ 2

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Infographic, Microsoft Office โดยสามารถดูแลและเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการ พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี

3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล

4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.2 หลักฐานประกอบใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

1.3 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

1.4 วงเงินการจ้าง 94,500 บาท (17,500/เดือน)

 

โครงการ วมว. ระยะที่ 3

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office Photoshop หรือ Infographic พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี

3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 หลักฐานประกอบใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2.3 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

2.4 วงเงินการจ้าง 81,000 บาท (15,000/เดือน)

ผู้สนใจ สามารถ ติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเอง
ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. และแจ้งผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์โดยตรง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3861 ในเวลาราชการ