ประกาศ สป.อว. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป โครงการศูนย์ประสานงานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔