จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ  คลิกอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2562 ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02 – 333 – 3964 – 65