ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) ภายใต้กิจกรรม การจัดทํนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 งาน (วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดําเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ