รับสมัครลูกจ้างโครงการ พัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
(โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การทำงานตามลักษณะงานที่กำหนดในตำแหน่ง หรือเทียบเท่า
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
 7. มีประสบการณ์ / เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและ   ยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. จัดการข้อมูลผู้สมัครคูปองวิทย์เพื่อ OTOP
 3. เตรียมการประชุม และจัดการประชุมคณะทำงาน
 4. (จัดการงานเอกสารและสารบรรณ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง : 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561

อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
 2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสัมภาษณ์ 

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ops.go.th) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 00 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ops.go.th)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2333 3958