ประกาศ สป.วท. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด ประกาศ

ดาวน์โหลด ใบสมัคร