ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร