ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง อำนวยการ ระดับสูง ฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Download Button

ประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

01 ข้อมูลบุคคล ผอ สำนัก เลขที่ ๖๘

02 ข้อมูลบุคคล ผอ สำนัก เลขที่ ๒๔๕

03 เอกสารแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ

04 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

05 แบบรายงานรายบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

06 หนังสือรับรองและสมรรถนะ