ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download Button
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ประกาศ สป.อว. รับสมัครคัดเลือก ชพ
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
หนังสือยอมรับเงื่อนไข