ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

ดาวนโหลด