ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (น.ส.สวามิตรีฯ,น.ส.ดาวรินฯ)

คลิกดาวน์โหลด ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (น.ส.สวามิตรีฯ,น.ส.ดาวรินฯ)