ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานระดับ ชพ

ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสุกัญญา ศรีไชโย,นายกำธร จุฑารัตนพันธ์)

ดาวน์โหลด >> ประกาศได้ที่นี่