ดาวนโหลด

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักงานรัฐมนตรี)
เอกสาร 1 แบบบรรยายลักษณะงาน
เอกสาร 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสาร 3 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เอกสาร 4 ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง ๓ ปี (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องผลงาน)
เอกสาร 5 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสาร 6 ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสาร 7 แบบการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
เอกสาร 8 หนังสือยอมรับเงื่อนไข

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest