ทำเนียบคนดีศรี สป.อว.

“คนดีศรี สป.อว.” คือ ข้าราชการที่ กอง / ศูนย์ / กลุ่ม ภายใน สป.อว. เห็นสมควรให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สป.อว.
ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่
อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง

New icon animated ทำเนียบคนดีศรี สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2563

Cover 63

ทำเนียบคนดีศรี สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

ทำเนยบคนดศร สป.อว. ประจำป 2562

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest