ทำเนียบคนดีศรี อว.

   กระทรวง อว. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก “คนดีศรี อว.” โดยให้หน่วยงานในสังกัด อว. พิจารณาคัดเลือกผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “คนดีศรี อว.” สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. ที่เป็นส่วนราชการ 4 หน่วยงาน (สป., วศ., ปส. และ วช.) และสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะถือว่าเป็น “คนดีศรี อว.” ในคราวเดียวกัน และสำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. 13 หน่วยงาน (วว., อพ., พว., มว., สอวช., สกสว., สทอภ., สทน., สซ., สดร., สสน., สนช. และ ศลช.) ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็น “คนดีศรี อว.” โดยกำหนดจำนวน “คนดีศรี อว.” ที่หน่วยงานคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนบุคลากรในหน่วยงานรวมกันตามอัตราส่วนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

New icon animatedทำเนียบคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลด >>  รายชื่อคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2563

 Cover ทำเนยบคนดศร อว. ประจำป 2563 เพมมหาลย

ทำเนียบคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

ทำเนียบคนดีศรี วท. ประจำปี พ.ศ. 2561

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest