ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน กำหนดการคัดเลือกดำเนินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้น จะต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน
อีกทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ดาวนโหลด

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น อว.

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น วท. ประจำปี พ.ศ. 2561

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น อว. ประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ทำเนียบข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.อว. (ประจำปี พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน)