สำนักงาน ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ปีการศึกษา 2565
เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว 
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
2.  สาขาวิชา Local Governance

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/4688
และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest