โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

slide 1

 ท่าน ปวท. มอบเงินสวัสดิการ
แก่บุคลากร สป.วท. ผู้เกษียณอายุราชการ  

       เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีพ้นจากการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร สป.วท. ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางกันยา พงศ์พิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  2.นายสมาน ยะก๊บ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  3.นายพรชัย  จูใจหาญ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

IMG 2100

นางกันยา  พงศ์พิศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                                                                                                              

IMG 2102

นายสมาน  ยะก๊บ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

IMG 2105

นายพรชัย  จูใจหาญ  พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

   ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีท่านดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการรับมอบประกาศกิตติคุณ แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และยกย่องคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

       

IMG 2144

 

 สุดท้ายนี้ สบค. สป.วท. ขอแสดงมุทิตาจิตและยกย่องคุณงามความดีแก่บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุราชการของพวกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest