Download Button

กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

01 ข้อมูลบุคคล หสร เลขที่ ๑

02 เอกสารแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ

03 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

04 แบบรายงานรายบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

05 หนังสือรับรองและสมรรถนะ

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest