ทำเนียบ New Wave สป.อว.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเป็นโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์องค์กรของภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวมถึงการพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้พร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ยังเพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ทำเนียบผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการ (New Wave) สป.อว.

 Slide1 New Wave

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest