วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สป.อว. อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
1.จัดระบบงานและบริหารงานบุุคคลทั้งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและกระทรวง
2.งานพัฒนาข้าราชการตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของสำนักปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
3.งานสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  และทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและกระทรวง
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งกลุ่มงานออกเป็นดังนี้
1. กลุ่มงานสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้งและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
        1.  การสรรหาบุุคคลเข้ารับราชการ
        2 . การบรรจุและแต่งตั้ง  ได้แก่  การบรรจุในกรณีต่างๆ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การย้าย  การโอน  การแต่งตั้งข้าราชการ
 แทนและรักษาการในตำแหน่ง  การเลื่อนระดับตำแหน่ง  (ยกเว้นตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเป็น ว.) เป็นต้น
        3.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่างจ้างลูกจ้างประจำรวมทั้งการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล   ประจำปี
        4.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา
        5.  การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำรวมทั้งการรับสมัครและคุมทะเบียนสมาชิก กบข. กสจ.
        6.  การออกจากราชการและการขอรับบำเหน็จบำนาญ  บำเหน็จตกทอด
        7.  การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
        8.  การออกหนังสือรับรองอาชีพและรายได้รวมทั้งการออกเลขคำสั่งและการตรวจสอบจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
        9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานระบบและอัตรากำลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
       1. การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง
       2. การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
       3. การวางแผนกำลัง
       4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
       5. งานจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตรากำลัง  ตลอดจนการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในฐานะกระทรวงเกี่ยวกับการของแบ่งส่วนราชการ  การวางแผนอัตรากำลัง  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานในกำกับ  และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง
       6. งานจัดทำข้อมูลบุคคลระบบ  DPIS และ  MPIS และระบบข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
       7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
      1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี
      2. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  ตลอดจนดำเนินการประสานงานและการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง  ตลอดจนติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
      3. พิจารณาเสนอความเห็นและขออนุมัติในการจัดส่งข้าราชการไปเข้าร่วมการประชุม สัมนา ฝึกอบรม ดูงาน การลาศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
      4. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมและ อ.ก.พ.กระทรวง
      5. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ  การประกันสังคมและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี
      6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานดีเด่น รวมทั้งงานกิจกรรมกีฬาตามที่ได้รับมอบหมาย
      7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

    กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง
  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
  ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2 333 3753
  โทรสาร : 0 2 333 3830
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คำแนะนำเว็บไซต์ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest