แบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

               ≡  หน่วยทุนที่ 151: ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Blockchain

               ≡  หน่วยทุนที่ 152: ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Data Analytic

               ≡  หน่วยทุนที่ 153: ทุนศึกษา/ทุนศึกษา (ภูมิภาค) ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา Science Technology and Innovation Policy   

 กำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัด สป.อว. ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
(2) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ภายในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองเพื่อรับทุนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
(4) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
(5) ทำสัญญารับทุนและเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  Download interface symbol of down arrow on a tray Free Icon
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7239
และยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 75/47 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2333 3749 (ขวัญชนก)
 
Info ประกาศรบสมครทน ก.พ. 64 Y
 
QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest