กิจกรรม บค.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

  • ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สป.วท.
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
  • โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

บริการหลัก บค.

- แผน HR
- รายงานอัตรากำลัง
- การกำหนดตำแหน่ง
- แบบบรรยายลักษณะงาน
- สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- การโอน ย้าย ลาออก
- การลาประเภทต่างๆ
- การประเมินผลงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- บุคลากรคุณภาพ
- สัญญานักเรียนทุน
- ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
- ขออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ
- สวัสดิการและนันทนาการ
- การเกษียณอายุราชการ
- ศูนย์ประสานงานเสมอภาคหญิงชาย
- การจัดการความรู้
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
- เครื่องแบบข้าราชการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารสิ่งพิมพ์

QR-Code dieser Seite

อินโฟกราฟิก

วิดีโอ

ระบบงานสารสนเทศ บค.

ระบบ DPIS สป.วท. ระบบ DPIS สร.วท. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ 

หน่วยงานในสังกัด สป.อว.

   

ระบบงานสารสนเทศ สป.อว.

ระบบอีเมล์ภาครัฐ ระบบขอใช้รถยนค์ส่วนกลาง ระบบขอจองห้องประชุม ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระบบบริหารงบประมาณ สป.วท. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีโทรศัพท์ ระบบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ วท. ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ระบบรายงานผลการดำเนินงาน วท. ระบบติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ระบบ ERP ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง