ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรงวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรงวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด ไดื้ที่นี่

No feed URL specified.