รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของ สป.วท.

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของ สป.วท.

ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ที่นี่

No feed URL specified.